top of page

שעות התפילה

ימי ראשון

18:30

שבת קודש

מנחה - רבע שעה אחרי זמן כניסת שבת (בירושלים)

ולאחריה קבלת שבת, דרשה, וערבית

אורך התפילה כשעה וחצי

קבלת שבת

שבת בבוקר

8:15 - תפילת שחרית

9:30 - קידוש קצר ושיעורים 

10:00 - קריאת התורה ותפילת מוסף

ב'שבת מברכין' במקום קידוש ושיעורים באמצע התפילה ישנו קידוש גדול בסופה

שבת אחה"צ

שעה וחצי לפני השקיעה - שיעור בהלכה ומחשבה מתוך הפרשה

חצי שעה לפני השקיעה - תפילת מנחה

עם השקיעה - שירי סעודה שלישית 

שעת יציאת השבת - תפילת ערבית

"אם כאן תדבר - איפה תתפלל?"

 אנו עושים מאמץ לבא יחד בעשייה וחוויה רוחנית,

נקיה ועשירה

תפילה דורשת התבוננות ויצירה - גם שירה, גם ענווה, ומעט שקט. 

התפילות ב'יקר' רקומות מניגוני חצרות חסידיים, ומטובלות בשירה עכשווית. 

העבודה היא פנימית ואישית; הציבור בכדי לאפשר ולשתף...

"ולעבדו בכל לבבכם" איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפילה

ברוכים הבאים!

ברוך ה' שכעת אנו מתפללים בתוך הבניין

עדיין עושים מאמץ לאפשר תפילה בחוץ בסמוך לחלונות

למעוניינים בכך

bottom of page